کسب عنوان واحد صنعتي برتر ( تيرماه 1398)

01/27/2020 12:08:00

شرکت تولیدی سیمیا پس از کسب عنوان واحد صنعتی برتر در سال 1396 برای دومین بار این عنوان را در سال 1397 کسب کرد و مفتخر به دریافت تندیس و لوح تقدیر گردید.