دریافت تاییدیه از توانیر ( تیر ماه 1392 )

06/27/2000 14:21:00

قابل توجه نمايندگان محترم شركت سيميا :

تایيديه های مطابقت با استاندارد توليد كابل های سايزmm2ا 70 / 150×3 ردهKVا 1 / 0.6 با هادی آلومينيومی و عايق و روكش PVC و mm2ا 500×1 رده KVا 1 / 0.6 با هادی آلومينيومی و عايق و روكش PVC در تيرماه 1392 از شركت مديريت توليد، توزيع و انتقال نيروی برق ايران ( توانير) دريافت گرديد.