دریافت عنوان واحد نمونه استاندارد استان البرز ( مهر ماه 1396 )

11/06/2000 12:37:00

شرکت سیمیا پس از کسب 5 عنوان واحد نمونه در استان تهران، پیرو انتقال کارخانه به استان البرز، موفق به دریاقت سومین عنوان واحد نمونه استاندارد استان البرز شده و مفتخر به دریافت تندیس و لوح تقدیر گردید.