ورود به وندور لیست کالای صنعت نفت ( بهمن ماه 1395 )

02/19/2017 08:47:00

طی بخشنامه مورخ 21 آذرماه 95 وزیر محترم نفت به شماره 437057-20/2 کلیه شرکت های اصلی و تابعه وزارت نفت را موظف می سازد در تمامی سطوح معامله از فهرست بلند منابع استفاده نمایند. این فهرست پس از انجام مراحل قانونی از سوی دستگاه مرکزی وزارت نفت به تصویب رسیده و در سامانه تامین الکترونیکی کالای صنعت نفت در قسمت فهرست بلند ثبت گردیده است که نام شرکت سیمیا در دو قسمت سازندگان داخلی و تامین کنندگان داخلی قابل مشاهده است.