انتخاب شركت سيميا به عنوان كارفرماي نمونه سازمان تامين اجتماعي ( شهريور ماه 1394 )

10/31/2015 15:01:00

شركت سيميا به دليل رعايت كليه ضوابط سازمان تامين اجتماعي، مفتخر به دريافت تنديس كارفرماي نمونه از طرف سازمان تامين اجتماعي استان البرز گرديد.