دريافت تایيديه کابل خودنگهدار ( اردیبهشت ماه 1392 )

05/15/2000 16:01:00

تایيديه ی كابل های خودنگهدار 5سيمه با هادی نول – نگهدارنده آلومينيوم آلياژی در ارديبهشت 1392 از شركت توزيع نيروی برق شيراز دريافت گرديد .