دريافت تاييديه شركت توزیع نیروی برق شهرستان تبریز ( آذر ماه 1395 )

12/14/2000 12:18:00

شرکت تولیدی سیمیا پس از طی مراحل اداری و فنی مورد نیاز، موفق به دریافت تاییدیه و ورود به لیست تامین کنندگان مجاز شرکت توزیع نیروی برق شهرستان تبریز شد.