دريافت تاييديه از اپكو ( آبان ماه 1394 )

10/31/2015 15:35:00

شركت سيميا پس از طي مراحل مميزي شركت ايران خودرو ديزل ( اپكو )، موفق به دريافت گواهينامه " مطابقت با الزامات خاص شركت اپكو " با گريد B براي سيم هاي خودرويي گرديد.