دريافت گواهينامه موسسه رده بندي ايرانيان ( ارديبهشت ماه 1394 )

08/12/2015 13:31:00

شركت توليدي سيميا در ارديبهشت ماه 1394 گواهينامه توليد كابل هاي دريايي را از موسسه رده بندي ايرانيان دريافت نمود .