دريافت تاييديه شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران ( خرداد ماه 1395 )

08/21/2016 11:32:00

شركت توليدي سيميا پس از طي مراحل اداري مورد نياز و دريافت كد 942518، در ليست تامين كنندگان مجاز شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران قرار گرفت.