دريافت عنوان واحد نمونه استاندارد استان البرز ( مهر ماه 1396 )

07/24/2018 08:53:00

شرکت سيميا پس از کسب 5 عنوان واحد نمونه در استان تهران، پيرو انتقال کارخانه به استان البرز، موفق به درياقت سومين عنوان واحد نمونه استاندارد استان البرز شده و مفتخر به دريافت تنديس و لوح تقدير گرديد.