دريافت عنوان واحد نمونه استاندارد استان البرز ( آذر ماه 1393 )

01/21/2015 15:57:00

پس از كسب 5 عنوان واحد نمونه در استان تهران شركت سيميا، پيرو انتقال كارخانه به استان البرز، موفق به دريافت عنوان واحد نمونه استاندارد استان البرز شده و مفتخر به دريافت تنديس و لوح تقدير گرديد.