دريافت تاييديه شركت قطار شهري شهرستان مشهد ( ارديبهشت ماه 1395 )

05/23/2016 08:33:00

شركت توليدي سيميا پس از طي مراحل اداري مورد نياز‏، موفق به دريافت تاييديه و ورود به ليست تامين كنندگان مجاز شركت قطار شهري مشهد شد.