دريافت تاييديه شركت مديريت طرح و اجراي خانه سازي ايران ( فروردين ماه 1395 )

05/02/2016 08:07:00

شركت سيميا پس از طي مراحل اداري و ارايه مستندات مورد نياز‏‏، موفق به دريافت تاييديه و ورود به ليست تامين كنندگان مجاز شركت مديريت طرح و اجراي خانه سازي ايران شده است. اين شركت به عنوان تنها مجري طرح هاي بيمارستاني و اماكن سازمان تامين اجتماعي مي باشد.