دريافت تاييديه گروه مهندسي و ساختمان صنايع نفت ( OIEC ) ( آبان ماه 1394 )

01/19/2016 11:07:00

شركت سيميا با دريافت كد 14065 از گروه مهندسي و ساختمان صنايع نفت ( OIEC ) در ليست تامين كنندگان اين شركت قرار گرفت.