دريافت تاييديه شركت مهندسي و توسعه نفت ايران ( PEDEC ) ( دي ماه 1394 )

01/19/2016 16:12:00

شركت سيميا پس از طي مراحل اداري و ثبت اطلاعات در سامانه الكترونيكي شركت مهندسي و توسعه نفت ايران، تاييديه ورود به ليست تامين كنندگان مجاز شركت مذكور را دريافت كرد.