دريافت تاييديه شركت مس سونگون ( مرداد ماه 1395 )

08/21/2016 13:10:00

شركت توليدي سيميا پس از طي مراحل اداري مورد نياز، موفق به دريافت تاييديه و ورود به ليست تامين كنندگان مجاز شركت مس سونگون شد.