دريافت تاييديه از توانير ( خرداد ماه 1393 )

06/01/2014 18:17:00

قابل توجه نمايندگان محترم شركت سيميا :

تاييديه هاي مطابقت با استاندارد توليد كابل هاي خودنگهدار 5 سيمه سايز mm2ا 50+16+50*3 رده 0.6/1KV و هادي هاي هوايي MINK و HYENA در خرداد ماه 1393 از شركت مديريت توليد، توزيع و انتقال نيروی برق ايران ( توانير) دريافت گرديد.