دريافت تاييديه گروه مپنا ( آذر ماه 1394 )

01/19/2016 16:01:00

شركت سيميا پس از طي مراحل اداري و بازرسي، موفق به حضور در ليست تامين كنندگان مجاز گروه مپنا گرديد.