دريافت تاييديه هادي هاي هوايي HAWK و LYNX از توانير ( ارديبهشت ماه 1396 )

05/31/2017 14:58:00

طی بخشنامه های شماره 27500/402 در تاریخ 96/01/21 و 27500/1288 در تاریخ 96/02/19 احراز حصول استانداردهای تولید موضوع بند 3 بخش الف ماده 7 آیین نامه اجرایی توسط شرکت مدیریت تولید، توزیع و انتقال نیروی برق ایران، محصولات شرکت سیمیا حائز استانداردهای لازم شده و مورد تایید قرار گرفت.