دريافت تاييديه توانير ( مهر ماه 1395

10/08/2000 10:06:00

تایيديه های مطابق با استاندارد توليد كابل های خودنگهدار (ABC) سايزmm2ا 25+25+70+70×3 رده 0.6/1kV (شش رشته) در مهرماه 1395 از شركت مديريت توليد‏، توزيع و انتقال نيروي برق ايران (توانير) دريافت گرديد.