دريافت تاييديه ( POGC )   ( خرداد ماه 1394 )

08/12/2015 13:38:00

شركت توليدي سيميا در خرداد ماه 1394 تاييديه از شركت نفت و گاز پارس ( POGC ) را دريافت نمود.