کسب عنوان واحد صنعتي برتر ( تيرماه 1397)

07/24/2018 09:59:00

شرکت توليدي سيميا به عنوان واحد صنعتي برتر سال 1396 در استان البرز انتخاب و طي مراسمي تنديس روز ملي صنعت و معدن را دريافت نمود.