دریافت تاییدیه تولید هادی های هوایی MINK و HYENA روکش دار از توانیر ( بهمن ماه 1396 )

02/10/2018 17:16:00

طی گواهی مورخ 96/10/24، از طرف شرکت مدیریت تولید، توزیع و انتقال نیروی برق ایران، محصولات فوق الذکر شرکت سیمیا حائز استانداردهای لازم شده و مورد تایید قرار گرفتند.