)دريافت تاييديه شركت نفت مناطق مركزي ايران (مهر ماه 1395

10/04/2000 14:50:00

شركت توليدي سيميا پس از طي مراحل اداري مورد نياز، موفق به دريافت تاييديه و ورود به ليست تامين كنندگان مجاز شركت نفت مناطق مركزي ايران شد.