دريافت تاييديه توليد هادي هاي هوايي MINK و HYENA روکش دار از توانير ( بهمن ماه 1396 )

07/24/2018 09:54:00

طي گواهي مورخ 96/10/24 از طرف شرکت مديريت توليد، توزيع و انتقال نيروي برق ايران، محصولات فوق الذکر شرکت سيميا حائز استانداردهاي لازم شده و مورد تاييد قرار گرفتند.