روش كدگذاری سیم ها و كابل های برق مطابق 361 CENELEC HD‏