مقایسه كابل های همگن ( ‎CENELEC ) با DIN VDE , IEC و HD