جدول حداكثر مقاومت هادی های كلاس ‎6 ( افشان با انعطاف زیاد )