جدول حداكثر مقاومت هادی های كلاس ‎2 ( نیمه افشان )