دريافت تنديس حمايت از حقوق مصرف كنندگان

شركت سيم و كابل سيميا
   

تنها دارنده تنديس طلايي
       حمايت از حقوق مصرف كنندگان
       در صنعت سيم و كابل كشور

اولين دارنده تنديس نقره اي
       حمايت از حقوق مصرف كنندگان
       در صنعت سيم و كابل كشور

دارنده تنديس
       حمايت از حقوق مصرف كنندگان
       در صنعت سيم و كابل كشور

اولين دارنده گواهينامه
       حمايت از حقوق مصرف كنندگان
       در صنعت سيم و كابل كشور در سال 1388

اولين دارنده گواهينامه
       حمايت از حقوق مصرف كنندگان
       در صنعت سيم و كابل كشور در سال 1387

      تصاوير چهاردهمين همايش روز ملي حمايت از
   حقوق مصرف كنندگان در سال 1393


   تصاوير همايش روز ملي حمايت از
   حقوق مصرف كنندگان در سال 1390