کیفیت و باورهای ما

كيفيت و باورهاي شركت توليدي سيميا


استقرار و نگهداري سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد ISO 9001 از سال 1380 شمسي، سيستم مديريت محيط زيست بر اساس ISO 14001 و سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي بر اساس OHSAS 18001 از سال 1392 شمسي از شركت TUV كشور آلمان و گواهينامه CE ( به عنوان اولين شركت در صنعت سيم و كابل كشور ) از موسسه DNV كشور نروژ، نشانگر تعهد به تضمين كيفيت و تلاش پرسنل و مديران اين شركت مي باشد.

همچنين در راستاي تحقق اهداف كيفي تعيين شده، شركت سيميا، به عنوان واحد برتر استاندارد در سطح كشور در سال 1389 شمسي و چندين نوبت اخذ عنوان واحد نمونه استاني از نظر كيفيت (‌ سال هاي 80، 83، 86، 87، 89، 90 و 93 شمسي ) انتخاب شده است.

شركت توليدي سيميا با آزمايشگاهي به مساحت 250 متر مربع مجهز به انواع تجهيزات براي انجام آزمون هاي صنعت سيم و كابل و استفاده از كارآزموده ترين متخصصين در اين صنعت، موفق به استقرار سيستم مديريت آزمايشگاه ISO / IEC 17025 و استمرار هميشگي در كيفيت محصولات خود شده است .

باورهاي ما در شركت توليدي "سيميا" بر پايه كيفيت محصولات توليدي، اصل احترام به خواسته مشتريان و تلاش در راستاي جلب اعتماد مشتريان بنا شده كه افتخارات كسب شده گواه كيفيت و باورهاي ماست.